Моксапулвис 500 мг/г

MOXAPULVIS 500 mg/g

прах за приложение във вода за пиене

 

Активна субстанция:Amoxicillin trihydrate 574 mg/g(Active substance)

(еквивалентен на Amoxicillin 500 mg)

 

Видове животни: Птици (бройлери), патици, пуйки, прасета. (Target species))

 

Терапевтични показания  (Indications)

Лечение на инфекции при бройлери, пуйки и патици, причинени от бактерии, чувствителни към амоксицилин.

Прасета: лечение на пастьорелоза, причинена от Pasteurella multocida, чувствителни към амоксицилин.

 

Доза и начин на приложение: За приложение във вода за пиене. (Dosage and application)

Пригответе разтвора с прясна вода за пиене непосредствено преди употреба. Всяка медикаментозна вода, която не бъде консумирана в рамките на 24 часа, следва да бъде изхвърлена и да се приготви ново количество.

За да се гарантира консумацията на медикаментозната вода, животните следва да нямат достьп до други източници на вода, по време лечението.

Може да се използва следната формула, за да се изчисли нужната концентрация на продукта (в mg продукт на L вода за пиене):

 

х mg от продукта на kg               средна телесна маса (kg) телесна маса на ден        Х       на животните, които ще бъдат

                                                       лекувани                                                                                                   

=  х mg продукт на L вода за

        пиене

средна ежедневна консумация на вода (L) на животно

Максималната разтворимост на продукта е 65 g/L.

Бройлери:Препоръчителната доза е 15 mg амоксицилин трихидрат (еквивалентно на 13.1 mg амоксицилин) на kg телесна маса на ден (съответства на 27 mg продукт/kg телесна маса/ден). Общият период на лечение следва да бъде 3 дни или при тежки случаи — 5 дни.

Патици:Препоръчителната доза е 20 mg амоксицилин трихидрат (еквивалентно на 17.4 mg амоксицилин/kg телесна маса на ден (съответства на 35 mg продукт/kg телесна маса/ден) за З последователни дни.

Пуйки:Препоръчителната доза е 15—20 mg амоксицилин трихидрат (еквивалентно на 13.1—17.4 mg амоксицилин/kg телесна маса на ден (съответства на 27—35 mg продукт/kg телесна маса/ден) заЗ дни или при тежки случаи — за 5 дни.

Прасета:Приложете във вода за пиене 20 mg амоксицилин трихидрат (еквивалентно на 17.4 mg амоксицилин/kg телесна маса на ден (съответства на 35 mg продукт/kg телесна маса на ден). Дозата трябва да се раздели и даде на приблизително 12-часови интервали за до 5 дни.

 

Карентни срокове (withdrawal perioids)

Бройлери (месо и вътрешни органи): 1 ден

Патици (месо и вътрешни органи):       9 дни

Пуйки (месо и вътрешни органи):         5 дни

Прасета (месо и вътрешни органи):     2 дни

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

 

Специални условия за съхранение на продукта (Storage)

Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.Да не се съхранява при температура над 25 о с.

 

Опаковка: 1 kg (package)

За ветеринарномедицинска употреба

Добавихте Моксапулвис 500 мг/г0 бр.